OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STRZELECKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Strzelecka Spółdzielnia Socjalna z siedzibą w Strzelcach Opolskich pod adresem ul. K. Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie (zwaną dalej: SSS). Skontaktować można się z nami za pomocą poczty elektronicznej: info@spoldzielniastrzelce.pl oraz telefonicznie +48 774610371
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w celu zawarcia przez Ciebie z SSS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SSS i wykonania zawartej przez Ciebie z SSS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SSS, a także wykonania ciążących na SSS obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  4. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z SSS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SSS, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez SSS działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez SSS ciążącego na SSS obowiązku prawnego – przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Dodatkowo możesz przekazać nam dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).
  5. SSS jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami SSS). W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom SSS na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy SSS a Podwykonawcami SSS. Ponadto SSS jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji. Twoje dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań. Przetwarzanie Twoich danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z SSS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SSS, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z SSS umowy o świadczenie usług oferowanych przez SSS. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Klauzula informacyjna SSS – monitoring wizyjny (klienci)

Skip to content