Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w Strzelcach Opolskich wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z zaburzeniami psychicznymi 'Nadzieja” w Kluczborku, Środowiskowym Domem Samopomocy w Strzelcach Opolskich realizuje od 1 lipca do 31 października 2012r. projekt „Od niepełnosprawności do samodzielności” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach POKL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach projektu podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich będą odbywali zajęcia reintegracji zawodowej w siedzibie spółdzielni na stanowiskach pomoc kuchenna oraz pokojowy.

Projekt „Od niepełnosprawności do samodzielności”
Skip to content