Deklaracja dostępności

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spoldzielniastrzelce.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
ul. Wyszyńskiego 10
47-100 Strzelce Opolskie

Tel./Fax +48 774613940
Email: info@spoldzielniastrzelce.pl

Dostępność cyfrowa

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji po dokonaniu istotnych zmian wyglądu lub struktury prezentowanych informacji: 2023-06-10

Witryna internetowa Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej w czerwcu 2023 r. przeszła modernizację polegającą na wdrożeniu ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Dostępne ułatwienia na stronie internetowej:

  • Mapa witryny: https://spoldzielniastrzelce.pl/sitemap.xml
  • Artykuły posiadają opcję zwiększenia lub zmniejszenia rozmiaru liter
  • Dostępna jest wersja kontrastowa strony
  • Dostępna wersja negatywowa strony
  • Możliwość podkreślenia linków
  • Możliwość wyłączenia barw (odcienie szarości)
  • Możliwość włączenia jasnego tła
  • Sukcesywnie uzupełnianie są teksty alternatywne archiwalnych plików graficznych
  • Dodano możliwość zatrzymywania elementów ruchomych (slider na stronie głównej)

Z powodu braku technicznych możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej niektórych elementów strony internetowej, Strzelecka Spółdzielnia Socjalna zapewnia zgodnie z art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych alternatywny sposób dostępu. Zgłoszenia można dokonywać na podane powyżej dane kontaktowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

Koordynator ds. dostępności: Iwona Martuszewska tel. 77 461 03 71 email: info@spoldzielniastrzelce.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej 
Stołówka Osiedlowa
ul. K. Wyszyńskiego 10, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzą 3 wejścia z ul. K. Wyszyńskiego. Wszystkie wejścia posiadają podjazdy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W głównym budynku zainstalowana jest winda. W budynku znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Bar na opolskiej
ul. Opolska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzi jedno główne wejście prowadzące od ul. Opolskiej. Wejście posiada jeden stopień (obsługa w razie konieczności pomaga osobom poruszającym się na wózku pokonać tą przeszkodę architektoniczną).  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Restauracja na zamkowej
ul. Zamkowa 8B, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzi jedno główne wejście prowadzące od ul. Zamkowej. Wejście dostosowane jest do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. Lokal jest lokalem dwupoziomowym oraz posiada ogródek. Górna kondygnacja (antresola) niedostępna jest dla osób poruszających się na wózku. Pozostałe pomieszczenia w tym toaleta są odpowiednio przystosowane. Dostęp do ogródka ze względu na schody dla osób poruszających się na wózku zapewniony jest osobną zewnętrzną bramką.

Rybka Beach Bar (lokal czynny sezonowo)
ul. Budowlanych, 47-100 Strzelce Opolskie (park Rybaczówka)

Bar jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Lokal posiada toaletę dostosowaną do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Na terenie budynków Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Strzelecka Spółdzielnia Socjalna nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Data opublikowania deklaracji dostępności: 27.06.2023 r.

Skip to content